1 2 3
Rečnik poslovnih izraza

Rečnikom su obuhvaćene reči koje se često mogu čuti u poslovnom okruženju ili sa kojima se, kada se zaposlite, možete susresti tokom obavljanja radnih zadataka.Sigurni smo da će se broj reči i pojmova u rečniku brzo povećavati, pre svega, zahvaljujući kompanijama koje će se priključiti projektu i rečnik obogatiti stručnim terminima iz njihove delatnosti.

Izaberite slovo:

a
b
v
g
d
e
ž
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
f
š

A

Abonent – onaj koji se na nešto pretplatio, pretplatnik

Avangarda – oni koji prednjače, ono što prednjači

Avanzovati – napredovati, biti unapređen na poslu

Avans – isplata unapred, akontacija, ono što se daje unapred na račun nečega što se ima primiti

Aviza – pismeno obaveštenje o slanju ili prispeću robe, novca i sl.

Agenda – beležnica, dnevnik rada, podsetnik o onome što treba uraditi

Agent – zastupnik kompanije, posrednik

Agentura – filijala kompanije, zastupstvo, posredništvo u poslu

Agilan – vredan, preduzimljiv, brz, spretan

Agitacija – rad na pridobijanju ljudi za nešto, propaganda, podsticanje

Agrar – sve ono što se odnosi na zemlju, zemljišne odnose i poljoprivredu

Agrikultura – zemljoradnja, poljoprivreda

Agronom – poljoprivredni stručnjak koji je završio studije na poljoprivrednom fakultetu

Ad akta (as hoc) – ostaviti predmet kao završen u arhivu, odložiti

Ad hok – samo za sada, samo za ovu priliku ili svrhu

Adaptirati – prilagoditi, podesiti, preurediti

Administracija –upravljanje, uprava u kompaniji, organizaciji…, službe koje koje opslužuju (npr. finansije, računovodstvo, kadrovski poslovi….)

Adresant – lice (ili organ) koje piše i upućuje pisma, molbe i sl.

Ažuran – tačan i brz u poslu, onaj koji na vreme svršava posao koji mu je poveren

Akviziter –ovlašćeno lice koje, uz platu ili procenat, prikuplja narudžbine za robu i kupce

Akontacija – predujam, avans, isplata dela novca na račun zarade (ili nekog drugog posla) unapred;

Akreditiv – nalog banci da nekome otvori račun

Akt – document, službeni spis

Aktiva – celokupna imovina firme (novac, hartije od vrednosti, nekretnine, nenaplaćena potraživanja

Aktivirati – staviti u dejstvo, uvesti u aktivnu službu, ubrzati, unaprediti

Aktuelnost – savremenost, savremeni značaj

Akumulacija – nagomilavanje, uvećavanje kapitala, odvajanje dela dohotka (prihoda) radi stvaranja rezervnih fondova ili proširenje preduzeća i investicija

Akciza – porez, dodatni porez na potrošnju, carina

Akcionar – deoničar, onaj koji poseduje deonice (akcije) neke kompanije na osnovu kojih stiče dobit, član akcionarskog društva

Alternativa – izbor između dve mogućnosti, opredeljivanje za jednu od dve odluke

Ambalaža – svi materijali koji služe za pakovanje robe, omot robe

Amortizacija – postepeno, po zakonom utvrđenom planu vraćanje duga, naročito državnih zajmova; postepeni otpis vrednosti investirane imovine kompanije

Analiza – naučni metod ispitivanja (rasčlanjivanje celine na pojedinosti)

Analitičar – osoba koja vrši analizu, istraživač, rasčlanjivač

Aneks – prilog, dodatak; nastavak; sve što je dodano ili vezano za nešto

Anketa – prikupljanje mišljenja i podataka od većeg broja lica radi ispitivanja i rešavanja nekog spornog pitanja

Anuitet – godišnja otplata duga; godišnji prihod, godišnji dohodak, godišnja renta

Arhiva – odeljenje ili ustanova u kome se zavode, registruju i čuvaju akta (poslovna dokumenta)

B

Baza – osnova, temelj, podloga jedne stvari

Bankrot – slom banke, obustava plaćanja, nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obavezama

Barel – jedinica za merenje zapremine tečnosti

Berza – mesto gde se redovno sastaje poslovni i trgovački svet radi zaključivanja poslova, naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efektna berza), zatim sa robom: žitom, ugljem i sl. (produktna berza); novčana pijaca; berza rada ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usaglađava ponudu i tražnju i, na taj način, utiče na veće zapošljavanje

Beneficija – dobit, povlastica

Bilans – poređenje prihoda i rashoda kompanije (organizacije…) na kraju jednog računa, završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi s vremena na vreme, obično krajem svakog meseca i svake godine

Brigada – grupa radnika koji rade na izvršenju nekog zadatka

Bord – kolegijum (koji se okuplja oko stola), odbor

Bord direktora – poslovni kolegijum rukovodećih ljudi jedne kompanije ili ustanove

Branč (branch) – kombinacija doručka i ručka (između 10 i 11 časova) koji često organizuju kompanije za svoje poslovne partnere

Branša – struka, grana nekog posla

Bruto – težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upakovana; celokupan prihod, bez odbitka troškova

V

Valorizacija – određivanje vrednosti, procena, takođe praksa držanja ili podizanje relativne vrednosti (robe, sredstava, usluge)

Valuta – finsijskim zakonom utvrđeni novčani sistem jedne države, tj. novac koji je, u svom sastavu i obliku, priznat kao zakonito sredstvo plaćanja 

Varijabilan – promenljiv; sklon menjanju, nestalan, nepostojan (npr. troškovi u kompaniji)

Vedeta – slavna dramska ili filmska umetnica

Verbalan – koji se sastoji od reči, usmeni; doslovan bukvalan, od reči do reči

Veto – zabranjujem, ne primam, odbacujem

Vizija – daleko viđenje; sposobnost predvišanja onoga što će se desiti, slika mašte i viđenje nečeg (za sada) nestvarnog (npr. kako menadžment vidi kompaniju u budućnosti)

Virman –  finsijska isplata koja se vrši bez gotovog novca, prostim knjiženjem

Vokacija –  poziv, struka (npr. lekar, stolar, ekonomista…); dar, sklonost (nekom zanimanju, zanatu, struci)

G

Galantan – uslužan, uglađen, fin; učtiv, pristojan; prijatan, dopadljiv, ljubazan; doteran, lepo odeven; izdašan, koji je lake ruke

Garantovati – jamčiti za nekoga ili nešto, primati odgovornost za nekoga ili nešto da će izvršiti određenu obavezu

Gaf – greška, nesmotrenost, glupost

Generalno – temeljno, sveobuhvatno

Generalizacijauopštavanje, uopštenost, primeniti (ili: primenjivati) uopšte na sve slučajeve bez izuzetka; generalisati

Genijalnost – stvaralačka intelektualna snaga, izuzetna obdarenost

Gest – postupak, delo

Globalizacija – proces širenja nekih poduhvata na ceo svet

Glorifikovati – slaviti, veličati

Gordijev čvor –  teškoća koja izgleda nesavladiva, zadatak koji se može samo silom rešiti (frigajski kralj Gordije uvezao je rudu i jaram na svojim kolima čvorom koji niko nije mogao razdrešiti, dok ga nije Aleksandar Veliki rasekao mačem) 

Gravitirati – figurativno: težiti nečemu, biti naklonjen kome ili čemu

Gratis –  badava, besplatno, džabe

Grafolog –  stručnjak (ili: veštak) u poznavanju karaktera jednog čoveka po njegovom rukopisu

Grosist(a) –  trgovac koji se bavi kupovinom i prodajom robe u velikim količinama, naveliko, veletrgovac

D

Dajdžest (daygets) – sažet pregled nečega

Damping – prodaja robe uz vrlo nisku cenu radi konkurencije i osvajanja novih tržišta i kupaca

Dara – težina materijala za pakovanje koja se odbija od celokupne težine robe

Debakl –  figurativno: propast, slom, krah

Debalans –  nesaglasnost, neujednačenost, poremećaj ravnoteže

Debata – rasprava, diskusija

Devalvacija – smanjivanje službene vrednosti novca

Devalorizacija – smanjivanje vrednosti nečega, opadanje vrednosti

Degradacija – vraćanje sa visokog položaja na niži položaj po kazni; oduzimanje čina ili zvanja, spuštanje s višeg radnog mesta na niže

Degresija – postepeno smanjivanje

Degustacija – kušanje, probanje, stručno ocenjivanje namirnica, pića i sl.

Degustator –  lice koje proba pića 

Dezinformacija –  zlonamerno pogrešno i lažno obaveštavanje ili obaveštenje

Dezintegracija – uništavanje veze, narušavanje neke celine (npr. kompanija koja se podelila na više zasebnih celina)

Dezorganizacija – nered u nekoj organizaciji, nesklad u funkcionisanju

Demanti –  opovrgavanje, odricanje, poricanje, ispravljanje neke neistine ili netačnosti

Depo – skladište, spremište

Depozit – ono što je dato na čuvanje kod suda ili u banci

Deponent – ulagač, onaj koji ulaže novac u banku

Destrukcija – rušenje, uništenje

Deficit – manjak u blagajni (kasi) ili računu; gubitak uopšte

Deflacija – smanjivanje količine novca u opticaju

Decentralizacija – ukidanje ili slabljenje centralizacije; prenošenje funkcija sa centralnih organa na niže organe

Dividenda – deo čiste dobiti koji neko dobija za uloženi novac u posao; deo čiste dobiti akcionarskih društava koji se deli među akcionarima prema broju akcija koji poseduju

Diletantizam – nestručnost, površnost u poslu, naučno delovanje bez pravog dara i stručnog znanja

Diplomatija – formalno posredovanje u međusobnom opštenju između država, načela i pravila koja u tome pogledu važe; zvanični organi koji se tim poslom bave; umetnost u javnom i tajnom vođenju pregovora između pojedinih vlada

Disertacija – naučni rad, teza, napisana radi sticanja zvanja doktora nauka

Diskont – prodavanje i kupovanje po ceni nižoj od utvrđene prodajne cene; prodavnica u kojoj se takva roba prodaje

Dislocirati – premestiti, razmestiti

Dispečer – onaj koji u proizvodnji vrši raspodelu poslova i obezbeđuje i distribuira neophodan material izvršiocima (radnicima)

Distribucija – podela, raspodela nečega

Disciplinovan – uredan, tačan, poslušan

Dokvalifikacija – upotpunjavanje kvalifikacija

Doktrine – učenost; nauka, učenje o nečemu izloženo kao sistem; naučio tvrđenje koje ne vodi računa o stvarnosti ili se ne osvrće na nju

Dokument – pismeni dokaz, isprava, povelja

Dokumentacija – zbirka dokumenata iz oblasti poslovanja kompanije; pisani document kao materijalni dokaz

Domen – delokrug, područje, polje rada

Donator – darodavac, onaj koji nešto poklanja ili zaveštava

Draft – pravac, kratak program ili nacrt nečega što je predmet rada

Dubioza – sumnjiva potraživanja, neizvesnost

E

 

Evidentirati – ubeležiti u knjigu evidencije, imati pregled nečega što nam je značajno

Evolucija – postupni razvitak, postupni prelaz iz jedne razvojne faze u drugu, postepena promena u prirodi i društvu

Evociranje – podsećanje na nekoga ili nešto, oživljavanje uspomena

Evropeizacija – davanje ili primanje evropskog karaktera, obeležja, vrednosti

Egzaktnost – tačnost, potpunost, određenost

Egzemplar – primerak, uzorak nečega

Egzistirati – postojati, živeti

Editor – izdavač, knjižar – izdavač

Edukator – vaspitač, osoba koja nekoga vaspitava ili obrazuje

Ekonomdomaćin, gazda, privrednik, privredni stručnjak, organizator privrednog poslovanja kompanije

Ekonomisati – štedeti, dobro gazdovati

Ekskluzivno – isključivo, jedino samo za jednu određenu osobu, kompaniju ili instituciju

Ekspanzija – rast kompanije, osvajanje novih tržišta

Ekspeditivno – brzo, ažurno uraditi nešto

Ekspedicija – otpremanje pošte i robe kompanije

Ekspert – stručnjak, odličan poznavalac određene oblasti

Ekspozitura – ispostava, manji organizacioni deo neke kompanije

Eksponiran – izložen javnosti

Eksport – izvoz robe u inostranstvo

Eksterni – spoljni, spoljašnji

Embargo – zabrana izvoza određene robe u neku zemlju ili uvoza određene robe iz nje

Empirijskiiskustveni pojmovi, oni pojmovi koji potiču iz iskustva

Ž

Žig – pečat, štambilj

Žirant – garant na menici – osoba ili kompanija koje svojim primanjima garantuje da će kredit koji je uzeo dužnik biti otplaćen

Žiro-banka – banka u kojoj se novac prenosi sa jednoga na drugog prostim dopisivanjem i otpisivanjem

Žurnalist – novinar, reporter

I

Ideal – najviši cilj prema kome se teži, koji donosi blagostanje i sreću, ono što je najsavršenije i koje služi kao uzor

Ideja – misao, zamisao koja padne na pamet kao rešenje nekog problema

Identitet – skup znakova, pravila ponašanja i vrednosti koje karakterišu jednu kompaniju i po kojima se razlikuje od drugih kompanija

Identifikacija – poistovljavanje, poistovljenje, utvrđivanje istovetnosti nekoga ili nečega

Imidž – slika (željena slika) koju u javnosti izgrađuje kompanija

Implementacija – sprovođenje, izvršenje, primena u praksi nečega što je prethodno projektovano

Import – uvoz robe iz inostranstva

Improvizator – onaj koji nešto čini bez prethodne pripreme

Invencija – pronalazak, izum; pronalazački dar, sposobnost pronalaženja; dosetljivost

Investicija – ulaganje kapitala u neki unosan posao ili unosno preduzeće

Inertan – nepokretan, trom

Inicirati – daveti inicijetivu za nešto, zepočeti, zepočinjati, pokrenuti, pokretati nešto, uvoditi

Inovator – izumitelj, pronalazač, racionalizator

Insolventnost – nesposoban plaćanja preuzetih obaveza, prestanak plaćanja obaveza

Integrisanost – povezanost u celinu, ostvareno jedinstvo

Interdisciplinaran –koji obuhvata ili je predmet proučavanja više naučnih grana; tj. saradnja stručnjaka iz različitih oblasti na realizaciji nekog projekta

Intolerancija – netrpeljivost

Inflacija – uvećavanje i puštanje u opticaj sredstava za plaćanje u znatno većem broju nego što je, s obzirom na ekonomske prilike zemlje, potrebno; preterano štampanje novčanica

J

Japi – savremen i mlad poslovni čovek informatičkog doba

K

Kalkulacija – predračun, proračun

Kalo – gubitak robe u težini zbog ceđenja, sušenja; nadoknada za taj gubitak

Kampanja – vreme vršenja nekog kompanijskog zadatka

Kapara – novac koji se daje unapred, pre zaključivanja ugovora ili pogodbe, radi obezbeđenja kupovine

Kapacitet – proizvodne mogućnosti neke fabrike; sposobnost, mogućnost

Kliring (clearing) – sistem rаzmene dobаrа kome je cilj dа uvozi iz jedne držаve u drugu budu podjednаki, tj. dа robа robu plаćа

Kodeks – pravila ponašanja za jednu sredinu

Kolegijum – skup stručnih ljudi istog zanimanja koji rade na zajednikom poslu

Kombinat – udruženje preduzeća koja se dopunjuju u proizvodnji

Komercijalista – stručnjak za trgovinske poslove (nabavke i prodaje)

Komitent – naručilac posla

Kompanjon – poslovni partner, ortak

Kompenzacija – ustupanje robe za robu (nenovčano plaćanje)

Kompetentnost – nadležnost, merodavnost; sposobnost, stručnost

Konvertibilnost – slobodna razmena nacionalnog novca u zlato ili u strane valute

Konzorcijum –udruženje krupnih (snažnih) privrednika i banaka radi ostvarenja nekog poduhvata

Konzument – potrošač, kupac robe

Konsalting – pružanje privrednih, pravnih i tehničkih saveta; davanje intelektualnih usluga

Konsultant – stručnjak od koga se traže saveti, mišljenja

Konto – knjigovodstveni račun na kome se beleže sve imovinske promene; pisani račun na osnovu koga se vrši neko plaćanje

Koncern – udruženje više preduzeća pod upravom jednoga ili udruženje manje grupe kapitalista kao jedan od oblika monopola

Koncesija – ustupak; povlastica koju država daje za vršenje nekog posla

Korespondencija – pisanje poslovnih pisama, dopisivanje, zbirka pisanih pošiljaka

Korporacija – firma koja pripada većem broju vlasnika

Kredibilnost – kreditna sposobnost, stečeni ugled, poverljiv partner

Kreditor – davalac kredita

Kurikulum vite (curriculum vitae) – biografija

L

Laik – nestručnjak

Latentan – tajni, potajni, prikriven, sakriven

Legalan – zakonski, zakonit, zakonom dozvoljen, pravni

Legura – mešanje (ili: mešavina) dva ili više metala putem stapanja

Lektor – stručno lice koje u redakcijama listova, knjiga, brošura… otklanja gramatičke i pravopisne greške

Liberalizacija – proces oslobađanja spoljne trgovine od ograničenja koja sputavaju njen slobodni razvoj

Liderstvo – vođstvo, predvodnički položaj

Likvidirati – prečistiti, srediti, raspraviti; međusobna potraživanja obračunati; obustaviti plaćanja; postepeno napustiti neki posao rasprodajom robe, postepeno ugasiti neku kompaniju ili posao; izvesti obračun troškova koje treba platiti, izvršiti konačno obračunavanje, smaći, ukloniti

 

Likvidnost – odnos sredstava kojima raspolaže neko preduzeće prema obavezama kojima uskoro dolazi rok plaćanj

Limittrgovački – najviša i najniža utvrđena cena, granica kursa; granica kredita koji jedan trgovac daje drugom

Licencija – dopuštenje, pravo upotrebe, pravo vršenja čega, dozvola za profesionalno bavljenje nekim poslom

M

Majstor – zanatlija, naročito onaj koji je položio majstorski ispit, onaj koji je u nečemu dostigao savršenstvo, umetnik, veštak

Maksimum – ono što je najveće ili najviše: najviša vrednost, najveća količina; najveća cena, najveća suma; najveća kazna

Malverzacija – neispravnost u vršenju službe, pronevera; zloupotreba službenog položaja zbog primanja mita

Manipulacija – vešto, stručno rukovanje (upravljanje) nečim; pravljenje poslovnih smicalica

Manuelan – ručni, koji radi rukama; koji je izrađen rukama

Menadžer – rukovodilac u kompaniji

Menadžment – naučno postavljanje organizacije i rukovođenja kompanijom

Mentor – savetodavac, pokrovitelj, vaspitač

Mobilan – pokretan, pokretljiv, pomičan

Modeler – izrađivač uzoraka, oglednih primeraka, izrađivač modela

Moneta – novac, naročito: kovani novac

Monitoring – kontrola, posmatranje, osmatranje

Multimedijalan – koji se služi sa više mas-medija u komuniciranju

Multinacionalna kompanija – kompanija koja ima svoje firme u više država

N

Nerentabilan – neisplativ

Nesolventnost – stanje onoga koji ne može da izmiri svoje novčane obaveze

Neto – težina robe bez ambalaže; čist prihod koji ostaje nekon odbitka svih rashoda

Nominalan – nominalna vrednost, označena vrednost, tj. vrednost naštampana ili utisnuta na novcu, hartijama od vrednosti

Normativ – veličina utroška materijala i vremena za proizvodnju jedne jedinice (sirovine, energija, gorivo itd.); izražava se u novčanim ili robnim pokazateljima

Normirac – onaj koji proverava, kontroliše radne norme i vodi evidenciju o njima

O

Organizacija – uređeno ustrojstvo neke kompanije; spajanje pojedinačnih delova u celinu, tako da bude sposobna za rad

Operativa – izvršni organi neke kompanije,ustanove ili organizacije koji sprovode izvršenje nekog zadatka, posla

Oponent – onaj koji protivreči, protivnik, zastupnik oprečnog mišljenja

Opservacija – opažanje, posmatranje, ispitivanje, motrenje, osmatranje nekog procesa, pojave, događaja

Optimum – ono što je najbolje, najpovoljnije; skup najpovoljnijih uslova

Ortak – saradnik, partner

Oficijelno – službeno, zvanično

Ofšor kompanija (Offshore) – kompanija koja u zemlji u kojoj je osnovana ne može poslovati, već svoju aktivnost obavlja u drugim zemljama

P

Pablik rilejšnz (Public relations) – uspostavljanje i održavanje odnosa s javnošću, značajnim ciljnim grupama kompanije

Parola – misao vodilja, osnovno pravilo u delovanju; reč ili sažeta rečenica propagandnog značaja

Participacija – učestvovanje, sudelovanje

Personal – osoblje koje radi u nekoj kompaniji

Plagijat – književna krađa, prepisivanje iz tuđih dela, nedopušteno prisvajanje tuđe intelektualne i duhovne svojine

Poenta – glavna misao istaknuta na završetku izlaganja, smisao i svrha izlaganja

Polemika – oštra rasprava (u štampi ili diskusiji) o nekom važnom pitanju između predstavnika suprotnih mišljenja

Polisa – isprava (ili: pismeno, povelja) o osiguranju ličnosti ili stvari sa tačnim i podrobnim spiskom osiguranih stvari i sa uslovima pod kojima je osiguranje pogođeno

Portparol – govornik u ime drugih, ovlašćeno lice od strane kompanije da informiše javnost o svim za kompaniju i javnost značajnim pitanjima

Prekvalifikacija – promena zanimanja, osposobljavanje za neko drugo zanimanje

Premija – nagrada, nagrada kao znak priznanja za iskazani uspeh (na poslu, u školi, na utakmici i sl.); u spoljnoj trgovinskoj politici: pomoć koju država daje u obliku uvoznih i izvoznih premija

Pres-kliping (press cliping) – isečci iz novina koje kompanija dobija od odgovarajućih službi da bi pratila šta mediji pišu o njoj i konkurenciji

Provizija – nagrada za posredovanje (obično procenat od ukupne vrednosti)

Progres – napredak, napredovanje, uspeh; razvijanje, širenje, uvećavanje kompanije i poslova

Produkt – proizvod

Profit – zarada, korist

Profitabilanost – isplativost

Procedura –propisan ili utvrđen način rada u vođenju nekog posla

R

Rebalans – postupak ponovnog uravnoteženja budžeta, odnosno dovođenja plana ili budžeta u realnije okvire u toku godine

Revalorizacija – ponovno utvrđivanje vrednosti robe ili valute

Rejting – ugled, reputacija, popularnost uopšte

Reklamacija – zahtev da se nešto vrati ili da se plati naknada za nešto što nije dobro urađeno

Reogranizacija – preuređenje u organizovanju firme, usavršavanje

Reprogramiranje – ponovno pravljenje istog programa, preuređenje, određivanje novih rokova, naročito kod otplate dugova

Repromaterijal – sirovine, poluproizvodi, delovi koje treba doraditi sve do dobijanja konačnog proizvoda

Reputacija – ugled, renome

Resursi – sredstva, zalihe, izvori prihoda

Referenca – povoljno mišljenje o nekoj kompaniji, podaci o radu kompanije i ocean toga rada

Recesija – smanjenje privredne aktivnosti, stagnacija

Rival – suparnik u poslu, konkurent na tržištu

S

Sistematizacija – utvrđivanje radnih mesta ili sistematsko sređivanje nečega

Situiran – dobro materijalno obezbeđen

Solidarnost – svest o potrebi zajedničkog rada, preuzimanje zajedničkih obaveza, uzajamna odgovornost

Specijalozovati – stručno se usavršiti

Sponzor – pokrovitelj nekog događaja ili poduhvata i njegov finansijer najčešće u reklame svrhe

Standard – propis o merama i kvalitetu pojedinih proizvoda i usluga

Stimulacija – podsticanje, podstrekavanje (na rad, učenje i sl.)

Suspenzija – privremeno udaljavanje za posla

Scenograf – pozorišni slikar koji daje nacrt dekoracije pozornice

T

Tarifa – utvrđena cena za obavljanje raznih poslova, npr. tarifa grafičkih radnika, automobilska, prevoza i sl.

Tendencija – pravac razvitka neke pojave ili procesa, smer, namera

Tender – javno prikupljanje ponuda za realizaciju nekog posla

Terminal – početak ili završetak transportne ili saobraćajne linije na železnici, u drumskom ili avionskom saobraćaju; stanica

Tipizacija – utvrđivanje jedinstvenih osobina koja mora imati određeni proizvod da bi ušao u prodaju

Tranzit –  provoz robe ili dobara kroz jednu zemlju u drugu bez carine ili po naročitoj ca-rinskoj tarifi

Transfer – prenos novca jedne zemlje u drugu u njenoj valuti

Tranša – deo zajma – kada se zajam ne vraća odmah ceo nego u definisanim delovima

Trust – udruženje krupnih kapitalista radi diktiranja cene na tržištu nekih proizvoda i postizanja boljeg profita

Trezor – blagajna, kasa, bančin sef

U

Udarnik – najbolji radnik, radnik koji prebacuje zadate planove

Uzansa – trgovinski običaj, običaj koji je u trgovini usvojen kao zakon

Urgencija – hitnost, neodloživost, požurivanje da se nešto uradi

Urgirati –  navaljivati, gurati, požurivati neku stvar (ili rešenje), uporno nastojati da se nešto izvrši

F

Fabrikat – potpuno preraćena roba, tj. roba koja se, po izlasku iz fabrike, više ne prerađuje

Faktura – račun za prodatu robu ili izvršenu uslugu; ispostavljanje računa

Filijala – deo, ogranak veće kompanije, poslovnica

Fond – glavnica, suma novca kao osnova neke kompanije, osnovni kapital; novac koji se može trošiti samo u određenu svrhu, ili samo u izvesnim slučajevima

Funkcija – služba, zvanje, mesto na koje je neko raspoređen

Š

Šablon – uzorak, obrazac, mustra, kalup

Šihta – smena grupe radnika koji rade u smenama

Špediter – kompanija ili lice koje prevozi robu, otprema robu

Šticung – nezakonita kupoprodaja deviza po cenama povoljnijim od zvaničnog kursa

Štrajk – organizovana obustava rada radi ostvarivanja postavljenih zahteva